Huang Cha Yi Hao

Huang Cha Yi Hao
皇茶壹号

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Huang Cha Yi Hao 2007 Huang Cha Yi Hao 357g