Hua Shi Dai

Hua Shi Dai
沱茶划时代

Propose Changes

Xiaguan

365g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Hua Shi Dai 2016 Hua Shi Dai 365g
16 pieces in a tong, 365 pieces in a jian