Hu Po Fang Zhuan

Hu Po Fang Zhuan
琥珀方砖

Propose Changes

Menghai Tea Factory

60g
2 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Hu Po Fang Zhuan 2014 Hu Po Fang Zhuan 60g
4 pieces in a tong, 32 pieces in a jian
Hu Po Fang Zhuan 2013 Hu Po Fang Zhuan 60g