Hou Pu Bing

Hou Pu Bing
厚普饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

500g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Hou Pu Bing 2007 Hou Pu Bing 500g
5 pieces in a tong, 30 pieces in a jian