Hong Yun Yuan Cha

Hong Yun Yuan Cha
沱茶 红芸圆茶

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

  Hong Yun Yuan Cha 2016 Hong Yun Yuan Cha 100g
5 pieces in a tong, 120 pieces in a jian