Hong Yun Yuan Cha

Hong Yun Yuan Cha
红韵圆茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

100g
5 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Hong Yun Yuan Cha 2014 Hong Yun Yuan Cha 100g
5 pieces in a tong, 5 pieces in a jian
Hong Yun Yuan Cha 2012 Hong Yun Yuan Cha 100g
120 pieces in a tong, 100 pieces in a jian
Hong Yun Yuan Cha 2010 Hong Yun Yuan Cha 100g
24 pieces in a tong, 100 pieces in a jian
Hong Yun Yuan Cha 2009 Hong Yun Yuan Cha 100g
5 pieces in a tong, 120 pieces in a jian
Hong Yun Yuan Cha 2008 Hong Yun Yuan Cha 100g
10 pieces in a tong, 120 pieces in a jian