Hong Yu

Hong Yu
红玉

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Hong Yu 2014 Hong Yu 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian