Hong Yin Tie Bing

Hong Yin Tie Bing
沱茶红印铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Hong Yin Tie Bing 2016 Hong Yin Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian