Hong Yin Pu Bing

Hong Yin Pu Bing
红印普饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Hong Yin Pu Bing 2004 Hong Yin Pu Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian