Hong Yin He Zhuang Zhuan Cha

Hong Yin He Zhuang Zhuan Cha
沱茶红印盒装砖茶

Propose Changes

Xiaguan

1000g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Hong Yin He Zhuang Zhuan Cha 2012 Hong Yin He Zhuang Zhuan Cha 1000g