Hong Yin He Zhuang Tuo Cha

Hong Yin He Zhuang Tuo Cha
沱茶红印盒装沱茶

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Hong Yin He Zhuang Tuo Cha 2012 Hong Yin He Zhuang Tuo Cha 100g