Hong Yin Guan Zhuang Tuo Cha

Hong Yin Guan Zhuang Tuo Cha
沱茶红印罐装沱茶

Propose Changes

Xiaguan

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Hong Yin Guan Zhuang Tuo Cha 2014 Hong Yin Guan Zhuang Tuo Cha 500g