Hong Yin Bing Cha

Hong Yin Bing Cha
沱茶红印饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Hong Yin Bing Cha 2013 Hong Yin Bing Cha 357g
7 pieces in a tong.