Hong Yin 503

Hong Yin 503
沱茶红印503

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Hong Yin 503 2015 Hong Yin 503 100g
5 pieces in a tong.