Hong Yan Yuan

Hong Yan Yuan
沱茶红酽缘

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Hong Yan Yuan 2008 Hong Yan Yuan 100g
5 pieces in a tong, 200 pieces in a jian