Hong Xing Tie Bing

Hong Xing Tie Bing
沱茶红星铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Hong Xing Tie Bing 2011 Hong Xing Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian