Hong Song He Tie Bing

Hong Song He Tie Bing
沱茶红松鹤铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Hong Song He Tie Bing 2011 Hong Song He Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian