Hong He Te Ji Tuo

Hong He Te Ji Tuo
沱茶红盒特级沱

Propose Changes

Xiaguan

250g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Hong He Te Ji Tuo 2014 Hong He Te Ji Tuo 250g
60 pieces in a tong.
Hong He Te Ji Tuo 2009 Hong He Te Ji Tuo 100g
160 pieces in a tong.