Hong Dai Qi Zi Bing Cha

Hong Dai Qi Zi Bing Cha
沱茶红带七子饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Hong Dai Qi Zi Bing Cha 2016 Hong Dai Qi Zi Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian