Hai Zi 7542

Hai Zi 7542
海字7542

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Hai Zi 7542 2004 Hai Zi 7542 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian