Gui Zhen

Gui Zhen
沱茶归臻

Propose Changes

Xiaguan

96g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Gui Zhen 2016 Gui Zhen 96g
96 pieces in a tong.