Guang Yin De Gu Shi

Guang Yin De Gu Shi
沱茶光阴的故事

Propose Changes

Xiaguan

60g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Guang Yin De Gu Shi 2016 Guang Yin De Gu Shi 60g
56 pieces in a tong.