Gong Zhang Tie Bing

Gong Zhang Tie Bing
沱茶公章铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Gong Zhang Tie Bing 2014 Gong Zhang Tie Bing 357g
4 pieces in a tong, 28 pieces in a jian