Gong Ting Zhen Pin

Gong Ting Zhen Pin
宫廷臻品

Propose Changes

Menghai Tea Factory

200g
2 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Gong Ting Zhen Pin 2011 Gong Ting Zhen Pin 200g
5 pieces in a tong, 40 pieces in a jian
Gong Ting Zhen Pin 2010 Gong Ting Zhen Pin 200g
5 pieces in a tong, 40 pieces in a jian