Gao Yuan Chen Tuo

Gao Yuan Chen Tuo
沱茶高原陈沱

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Gao Yuan Chen Tuo 2014 Gao Yuan Chen Tuo 100g
64 pieces in a tong.