Gao Shan Yun Xiang

Gao Shan Yun Xiang
高山韵象

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
3 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Gao Shan Yun Xiang 2015 Gao Shan Yun Xiang 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Gao Shan Yun Xiang 2010 Gao Shan Yun Xiang 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Gao Shan Yun Xiang 2008 Gao Shan Yun Xiang 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian