Gao Shan Yun Xiang

Gao Shan Yun Xiang
高山韵象

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
5 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Gao Shan Yun Xiang 2016 Gao Shan Yun Xiang 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Gao Shan Yun Xiang 2013 Gao Shan Yun Xiang 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Gao Shan Yun Xiang 2012 Gao Shan Yun Xiang 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Gao Shan Yun Xiang 2008 Gao Shan Yun Xiang 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Gao Shan Yun Xiang 2006 Gao Shan Yun Xiang 500g
5 pieces in a tong, 60 pieces in a jian