Gao Shan Xiao Fei

Gao Shan Xiao Fei
沱茶高山小飞

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Gao Shan Xiao Fei 2016 Gao Shan Xiao Fei 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian