Gao Shan Lan Yue

Gao Shan Lan Yue
高山揽月

Propose Changes

Menghai Tea Factory

1000g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Gao Shan Lan Yue 2011 Gao Shan Lan Yue 1000g
12 pieces in a tong.