Gao Ji Tuo

Gao Ji Tuo
高级沱

Propose Changes

Menghai Tea Factory

200g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Gao Ji Tuo 2003 Gao Ji Tuo 200g
5 pieces in a tong, 150 pieces in a jian