Fucha Shu
佛茶(熟)

Propose Changes

Yibang Chamasi

400g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

2010 Fucha Shu 400g