Fu Lu Shou Xi   Si Xi Fang Zhuan

Fu Lu Shou Xi Si Xi Fang Zhuan
沱茶福禄寿禧 四喜方砖

Propose Changes

Xiaguan

1000g
8 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Fu Lu Shou Xi   Si Xi Fang Zhuan 2015 Fu Lu Shou Xi Si Xi Fang Zhuan 1000g
250 pieces in a tong.
Fu Lu Shou Xi   Si Xi Fang Zhuan 2014 Fu Lu Shou Xi Si Xi Fang Zhuan 1000g
100 pieces in a tong.
Fu Lu Shou Xi   Si Xi Fang Zhuan 2013 Fu Lu Shou Xi Si Xi Fang Zhuan 1000g
250 pieces in a tong, 4 pieces in a jian
Fu Lu Shou Xi   Si Xi Fang Zhuan 2012 Fu Lu Shou Xi Si Xi Fang Zhuan 1000g
250 pieces in a tong.
Fu Lu Shou Xi   Si Xi Fang Zhuan 2011 Fu Lu Shou Xi Si Xi Fang Zhuan 1000g
Fu Lu Shou Xi   Si Xi Fang Zhuan 2010 Fu Lu Shou Xi Si Xi Fang Zhuan 1000g
250 pieces in a tong, 4 pieces in a jian
Fu Lu Shou Xi   Si Xi Fang Zhuan 2007 Fu Lu Shou Xi Si Xi Fang Zhuan 1000g
250 pieces in a tong, 4 pieces in a jian
Fu Lu Shou Xi   Si Xi Fang Zhuan 2006 Fu Lu Shou Xi Si Xi Fang Zhuan 1000g
28 pieces in a tong.