Fu Lu Shou Xi Bing

Fu Lu Shou Xi Bing
沱茶福禄寿禧饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Fu Lu Shou Xi Bing 2013 Fu Lu Shou Xi Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian