Ft Zhen Cang Hong Yin

Ft Zhen Cang Hong Yin
沱茶FT珍藏红印

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ft Zhen Cang Hong Yin 2012 Ft Zhen Cang Hong Yin 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian