Ft Zhen Cang Hong Yin Tie Bing

Ft Zhen Cang Hong Yin Tie Bing
沱茶FT珍藏红印铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ft Zhen Cang Hong Yin Tie Bing 2012 Ft Zhen Cang Hong Yin Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian