FT Yi Wu Zheng Shan

FT Yi Wu Zheng Shan
沱茶 飞台易武正山

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

FT Yi Wu Zheng Shan 2014 FT Yi Wu Zheng Shan 357g
7 pieces in a tong.