Ft Huang Cha Yi Hao

Ft Huang Cha Yi Hao
沱茶FT皇茶一号

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ft Huang Cha Yi Hao 2014 Ft Huang Cha Yi Hao 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian