Ft Gao Shan Yun Wei

Ft Gao Shan Yun Wei
沱茶FT高山韵味

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ft Gao Shan Yun Wei 2014 Ft Gao Shan Yun Wei 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian