Ft Cang Er Yuan Cha

Ft Cang Er Yuan Cha
沱茶FT苍洱圆茶

Propose Changes

Xiaguan

500g
7 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ft Cang Er Yuan Cha 2014 Ft Cang Er Yuan Cha 500g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Ft Cang Er Yuan Cha 2014 Ft Cang Er Yuan Cha 125g
Ft Cang Er Yuan Cha 2012 Ft Cang Er Yuan Cha 500g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Ft Cang Er Yuan Cha 2009 Ft Cang Er Yuan Cha 500g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Ft Cang Er Yuan Cha 2009 Ft Cang Er Yuan Cha 125g
8 pieces in a tong, 72 pieces in a jian
Ft Cang Er Yuan Cha 2006 Ft Cang Er Yuan Cha 500g
5 pieces in a tong, 40 pieces in a jian
Ft Cang Er Yuan Cha 2003 Ft Cang Er Yuan Cha 500g
5 pieces in a tong, 40 pieces in a jian