FT Bing Dao Qiao Mu Lao Shu Cha

FT Bing Dao Qiao Mu Lao Shu Cha
沱茶 飞台冰岛乔木老树茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

FT Bing Dao Qiao Mu Lao Shu Cha 2014 FT Bing Dao Qiao Mu Lao Shu Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian