Feng Zhu Yuan Cha

Feng Zhu Yuan Cha
凤柱圆茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Feng Zhu Yuan Cha 2011 Feng Zhu Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian