Feng Shou Sui Yue

Feng Shou Sui Yue
沱茶丰收岁月

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Feng Shou Sui Yue 2011 Feng Shou Sui Yue 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian