Feng Hua Xue Yue Tuo Cha

Feng Hua Xue Yue Tuo Cha
沱茶风花雪月沱茶

Propose Changes

Xiaguan

250g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Feng Hua Xue Yue Tuo Cha 2014 Feng Hua Xue Yue Tuo Cha 250g
4 pieces in a tong, 32 pieces in a jian
Feng Hua Xue Yue Tuo Cha 2013 Feng Hua Xue Yue Tuo Cha 250g
Feng Hua Xue Yue Tuo Cha 2004 Feng Hua Xue Yue Tuo Cha 1000g