Fei Tai Wu Xing Hong Kong Que

Fei Tai Wu Xing Hong Kong Que
沱茶飞台五星红孔雀

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Fei Tai Wu Xing Hong Kong Que 2013 Fei Tai Wu Xing Hong Kong Que 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian