Fei Tai Shen Yun

Fei Tai Shen Yun
沱茶飞台神韵

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Fei Tai Shen Yun 2014 Fei Tai Shen Yun 357g
28 pieces in a tong.