Fei Tai Nan Zhao Jin Ya Tuo

Fei Tai Nan Zhao Jin Ya Tuo
沱茶飞台南诏金芽沱

Propose Changes

Xiaguan

200g
5 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Fei Tai Nan Zhao Jin Ya Tuo 2013 Fei Tai Nan Zhao Jin Ya Tuo 200g
100 pieces in a tong.
Fei Tai Nan Zhao Jin Ya Tuo 2011 Fei Tai Nan Zhao Jin Ya Tuo 200g
10 pieces in a tong, 100 pieces in a jian
Fei Tai Nan Zhao Jin Ya Tuo 2009 Fei Tai Nan Zhao Jin Ya Tuo 200g
Fei Tai Nan Zhao Jin Ya Tuo 2006 Fei Tai Nan Zhao Jin Ya Tuo 200g
10 pieces in a tong, 120 pieces in a jian
Fei Tai Nan Zhao Jin Ya Tuo 2004 Fei Tai Nan Zhao Jin Ya Tuo 200g
5 pieces in a tong, 150 pieces in a jian