Fei Tai Liu Xing Zi Song He

Fei Tai Liu Xing Zi Song He
沱茶飞台六星紫松鹤

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Fei Tai Liu Xing Zi Song He 2013 Fei Tai Liu Xing Zi Song He 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian