Fei Tai Liu Xing Zi Kong Que

Fei Tai Liu Xing Zi Kong Que
沱茶飞台六星紫孔雀

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Fei Tai Liu Xing Zi Kong Que 2013 Fei Tai Liu Xing Zi Kong Que 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian