Fei Tai Fu Bing Ming Qing Gu Yun

Fei Tai Fu Bing Ming Qing Gu Yun
沱茶飞台福饼明清古韵

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Fei Tai Fu Bing Ming Qing Gu Yun 2014 Fei Tai Fu Bing Ming Qing Gu Yun 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian