Fei Tai Chang Hui Pao Bing

Fei Tai Chang Hui Pao Bing
沱茶飞台厂徽泡饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Fei Tai Chang Hui Pao Bing 2010 Fei Tai Chang Hui Pao Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian